We Are Warriors!
  • 4.0

We Are Warriors!

  • آخرین نسخه
  • Lessmore UG

در طول اعصار تکامل یافته و بر میدان جنگ تسلط داشته باشید!

درباره این بازی

از غذا برای جمع آوری واحدها استفاده کنید و دشمن خود را در نبرد شکست دهید!

در طول اعصار تکامل پیدا کنید!

Dino Riders را در عصر حجر، جنگجویان اسپارتان در عصر آهن، و تانک ها را در عصر مدرن به نبرد بفرستید!

جنگ ها را فتح کنید و تبدیل به بزرگترین ژنرالی شوید که جهان تا به حال دیده است!

نسخه ها We Are Warriors!