Japanese Guru
  • 3.5

Japanese Guru

  • آخرین نسخه
  • Xamisoft

ژاپنی را با سهولت یاد بگیرید!

درباره این برنامه

ژاپنی را سریعتر و راحت تر یاد بگیرید. استاد کاناس و هزاران کانج در هیچ وقت! امروز آن را بارگیری کنید و از یک هفته آزمایش رایگان لذت ببرید!

گورو ژاپنی یکی از مؤثرترین و برجسته ترین برنامه های یادگیری ژاپنی در بازار است.


- نوشتن ، ترجمه و خواندن ژاپنی

• لیست های موجود در حال حاضر (JLPT ، Jōyō ، مضامین ...) را مطالعه کنید یا لیست کلمات خود را ایجاد کنید. فقط کلمات را به زبان ژاپنی وارد کنید و برنامه آنها را ترجمه می کند. حتی می توانید لیست کلمات کتابهای درسی ژاپنی را که معمولاً استفاده می شود ، بارگیری کنید.
• به لطف لیست های هوشمند ، پیشرفت خود را دنبال کنید. عناصر دشوار را مرور کنید یا آخرین خطاهای خود را بررسی کنید.
• لیست های خود را مرور کنید ، آنها را ویرایش کنید یا عناصر مورد نظر خود را در مطالعات خود انتخاب کنید. همچنین می توانید لیست های خود را صادر کرده و حتی برگه های نوشتن ایجاد کنید.
• تمرین کنید و یاد بگیرید که کلمات خود را به زبان ژاپنی یا انگلیسی ترجمه کنید. ترجمه ها به زبان انگلیسی و فرانسوی موجود است.
• تا زمانی که به آن تسلط داشته باشید ، هر شخصیت را بنویسید و بخوانید. گزینه های زیادی در دسترس است. بیش از 53000 Kanjis آماده استفاده هستند و بسیاری دیگر در راه هستند.
• سریعتر از همیشه Hiragana و Katakana را یاد بگیرید


- فرهنگ لغت

• بیش از 200 000 مدخل در دسترس است.
• هر کلمه یا شخصیت را از ژاپنی (Kanji ، Kana) ، Rōmaji یا انگلیسی جستجو کنید.
• هر کانجی را از آن رادیکال یا کلید جستجو کنید ، مانند یک فرهنگ لغت ژاپنی مقاله.
• برای یافتن ترجمه آن ، سکته مغزی را با سکته مغزی بکشید.
• تاریخچه ورودی هایی را که قبلاً به آنها مراجعه کرده اید مرور کنید یا لیست موارد دلخواه خود را مدیریت کنید.
• ترجمه ها و جزئیات دیگر در مورد ورودی های انتخاب شده را دریافت کنید.


-------------------

برای دسترسی به همه ویژگی ها به اشتراک نیاز دارید.

- یک آزمایش رایگان یک هفته برای هر اشتراک ارائه می شود.

- اشتراک ها به طور خودکار تمدید می شوند مگر اینکه حداقل 24 ساعت قبل از پایان دوره لغو شود.


اشتراک های موجود:

• 1 ماه (به طور خودکار تمدید شده تا لغو شود)
• 6 ماه (به طور خودکار تمدید شده تا لغو شود)
• 12 ماه (به طور خودکار تمدید شده تا لغو شود)
• طول عمر (خرید یک بار)

نسخه ها Japanese Guru